Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проекти


Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България

Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България

юли, 2014 -

Натура 2000 е един от инструментите на ЕС за съхраняване на природата и постигане на устойчиво развитие на европейско и национално ниво. Екологичната мрежа въвежда интегрирането на идеята за опазване на природата във всички сфери на социалния и икономическия живот и съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда. В България Натура 2000 обхваща 114 защитени зони (ЗЗ) за птици и 225 защитени зони за местообитания, обхващащи общо около 34% от територията на България, както и значителни площи крайбрежни морски води. 


Проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA)

Проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA)

юли, 2014 -

Проектът “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA) е финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономичексо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.

 


Проект "Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR"

Проект "Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR"

юни, 2014 -

Проектът „Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR” е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014). 


Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

юни, 2014 -

Стартира проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Бенефициент на проекта е Регионален екологичен център за централна и Източна Европа – клон България, с партньори Златна Панега Цимент АД, Регионален исторически музей, Професионална гимназия за селско стопанство „Сергей Румянцев“ и Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия. Предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  20 804 евро, а общата стойност на проекта възлиза на 21 702 евро.

Проектът „Осинови река” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информция за програмата можете да получите на  http://eeagrants.org/

 


 


Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ

Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ

май, 2013 -

 Основната цел на проект "Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ" е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в областта на трансграничното сътрудничество. По време на изпълнение на проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма Власинско езеро и яз. Пчелина, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи - от концептуалната идея до реализацията й. 


Mobile2020 – Повече велосипеди в малките и средно големи населени места на Централна и Източна Европа до2020 г.

Mobile2020 – Повече велосипеди в малките и средно големи населени места на Централна и Източна Европа до2020 г.

юни, 2012 -
Посредством проекта mobile2020 искаме да стимулираме преосмисляне на процесите на планиране на транспортната инфраструктура в малките и средно големи градове в 11 страни в Централна и Източна Европа.

Page 1 of 3  >  >>