Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Фотоизложба „В хармония с природата“ се откри днес в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“

14 юли, 2016

Днес, 14 юли, Министър Василева откри фотоизложбата „В хармония с природата“.

Фотоизложбата „В хармония с природата“ включва художествени фотографии, заснети при изпълнението на дейностите по програмите, чиито програмен оператор е МОСВ, „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“.

Фотоизложбата показва напредъка по изпълнението на проектите, финансирани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

„Проектите за значими за изпълнението на политиките на МОСВ. Многото видове дейности са насочени към интегрираното управление на водите и към съхраняването на биологичното разнообразие. Чрез фотосите показваме на обществеността стореното и какво още бихме могли да направим за българската природа, как да развием съвместните си усилия с научните институти, с които работим в изключително добро партньорство, с местните власти, с неправителствения сектор, за да прилагаме на практика политиките по опазването на природата, да засилваме мониторинга, да си поставяме цели за устойчиво развитие“, каза министър Василева. Тя благодари за доброто взаимодействие с Националното координационно звено в Министерския съвет, на донорите от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, на изпълнителите на 38-те проекта, финансирани със средствата по двете програми. Министър Василева обяви, че през октомври МОСВ организира конференция с международните партньори, за да видят и те направеното досега. През април 2017 г. двете програми приключват, но преговорите с представите на ЕИП по новия програмен период вече са започнали. „Надяваме се да получим подкрепа и през следващия програмен период, за да продължи съвместната работа за съхраняване на красотата на българската природа“, посочи министърът.

МОСВ е програмен оператор по двете програми, по които се реализират проекти за над 18 млн. евро в областта на интегрираното управление на морските и вътрешните води и биоразнообразието и екосистемните услуги. Партньори и бенефициенти по тях са неправителствени организации, общини, научни институти, университети. „По-голямата част от проектите са в същинския си етап на изпълнение – летният сезон предразполага към ефективна работа. Много от тях са не само атрактивни, а изключително полезни за опазване на богатото биоразнообразие и в помощ на интегрираното управление на морските и вътрешните води, като допринасят за изпълняне на ангажиментите на страната ни законодателството на ЕС в тези области“, обясни директорът на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество“ в МОСВ Силвия Рангелова.

На многобройните фотографии всички присъстващи успяха да видят най-интересните моменти от осъществаването на проекти за опазване на околната среда - като защита на биоразнообразие, мониторинг на води, изследване на инвазивни видове и много други.

Като част от изложбата бяха включени и снимки от проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”, изпълняван от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България. 

Проектът „Осинови река” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информция за програмата можете да получите на  http://eeagrants.org/

 

използвани източници: http://www.moew.government.bg/