Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR

3 юни, 2016

На 30 май 2016 г. в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.

Срещата беше открита от ръководителя на проекта Венцислав Василев. Представени бяха целите и дейностите на проекта, както и ролята на настоящата среща в процеса на изготвяне и консултации на методологията за оценка на допустимост за ВЕЦ.

Участниците бяха запознати с чуждия опит, обработен в рамките и за целите на проекта, както и с резултатите от извършеното пилотно тестване на предлаганата методика на територията на басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

В последвалата дискусия бяха обсъдени критериите за оценка на ниво индивидуален проект и на ниво водно тяло, както и ролята на предложената методология в действащите процедури за оценка.

Във връзка с бъдещото прилагане на методиката е отправено предложение за провеждане на информационни семинари, които да повишат капацитета на експертите с практическо участие в проектиране и оценки, свързани с ВЕЦ.