Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR

6 юни, 2016

На 3 юни 2016 г. в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR. Срещата беше открита от ръководителя на проекта Венцислав Василев с кратко въведение и представяне на проекта.

Участниците на срещата бяха запознати с чуждия опит, обработен в рамките и за целите на проекта.

Също така беше представена работна версия на методологията за оценка на допустимостта за изграждане на ВЕЦ с акцент върху дискусионните моменти, посочени в получените до момента становища.

Презентирани бяха предварителните резултати от извършеното пилотно тестване на предлаганата методология на територията на басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

По време на проведената дискусия, участниците в срещата изразиха коментари и препоръки, които да подобрят работата на експертния екип и приложимостта на резултатите.

Участниците подкрепиха общия подход и принципи, предложени от проекта за оценка на допустимостта за изграждане на ВЕЦ. Изразено беше становището, че отдавна е идентифицирана нуждата от такъв проект, и неговите резултати ще бъдат от полза както за контролните институции, така и за останалите заинтересовани страни.