Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR

13 май, 2016

На 12 май 2016 г. се състоя работна среща със заинтересованите страни, организирана в рамките на проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.

На работната среща присъстваха представители на Норвежкия институт за изследване на водата (Norwegian Institute for Water Research - NIVA), които запознаха участниците с опита и добрите практики на Норвегия в сферата на ВЕЦ. Представени бяха и резултатите от проектa, постигнати до момента, като същевременно беше обсъдено предложението за методология и критерии за оценка на речните участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ.

Предложенията, получени в резултат от работната среща, ще бъдат отразени в обсъжданите документи, както и при тяхното бъдещо интегриране в плановете за управление на речните басейни.

 

Презентации от работна среща на заинтересованите страни (12 май 2016 г.):