Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители за доброволчески мониторинг

10 май, 2016

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр.  Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево. На обучението присъстваха и експерти от РИМ Плевен, служители на завона на Златна Панега Цимент АД, както и представители на Бенефициента РЕЦ  - България.

На учителите бе представено съдържанието на Образователната програма за опазване на околната среда и методология за мониторинг на води и биологично разнообразие както и методиката за доброволчески мониторинг. Обсъдени бяха предложените индикаторни видове, медотите за наблюдение и тяхното приложение от учениците в пилотните училища, които ще извършват доброволческия мониторинг на води и биологично разнообразие.

След теоретичната част от обучението на учителите групата излезе на терен за да обходи местата по течението на р. Златана Панега, избрани за провеждане на доброволческия мониторинг от учениците.

На терен бяха тествани уредите за измерване на качеството на водите, закупени в рамките на проекта, както и протоколите за миниторинг. Всички учители придобиха умения да работят с обрудването и протоколите, които да приложат при работата с учениците по време на провеждане на доброволчески мониторинг.

В рамките на обучението беше представен и разработения в рамките а проект „Осинови река” интернет сайт. – www.adopttheriver.eu

В този интернет сайт е предвиден модул за доброволчески монитоинг на качеството на водите и билогичното крайречно разнообразие на р. Златна Панега. В този модул ще се въвеждат полевите протоколи от наблюденията на учениците, данните ще могат да се обобщават, да се извеждат тенденции и в бъдещ период да могат да се докладват пре ИАОС, в рамките на Националната системата за доброволчески мониторинг.