Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Национална конференция „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“

16 декември, 2015

На 15 декември 2015 г. в Централен военен клуб, гр. София, се проведе Национална конференция „Управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни“. Събитието беше организирано в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и изпълняван от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в рамките на три години.

Конференцията беше открита от Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда и водите на Република България, който изтъкна че: „Общоевропейската екологична мрежа е най-значимият инструмент на ЕС за опазване на природата. Изграждането на мрежата от защитени зони е израз на усилията за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие. Република България има значителен принос – 34,4% от територията на страната е включена в мрежата Натура 2000 и е на трето място сред страните членки.“

Изграждането на мрежата от защитени зони  Натура 2000 в България е към своя край. Обществената подкрепа е изключително важен фактор за успешното управление на защитените зони. Именно затова е толкова силна и необходимостта от популяризиране на ползите и предимствата от опазването на биоразнообразието сред заинтересованите страни. В тази връзка зам.-министър Малинов посочи: „За да се справи с тези предизвикателства, МОСВ разчита на подкрепата и доказаното добро сътрудничество с неправителствени организации, местните власти и бизнеса“.

Националната конференция продължи с обобщено представяне на резултатите от анализа на добрите практики при управлението на защитените зони в други европейски страни. Консултантът на проекта от швейцарска страна, д-р Пиер Галан запозна участниците със същността, значението и принципа на действие на моделите за споделено управление на природните територии в Конфедерация Швейцария.

Втората сесия на конференцията включваше запознаване на присъстващите с конкретните резултати и събрания опит от проведените срещи в проектните региони Западни Родопи, Западна Стара Планина и Кочериново.

Възможностите за финансиране на дейностите по управление и поддържане на защитените зони от Натура 2000 чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 бяха представени съответно от Министерство на околната среда и водите и ДФ „Земеделие“.

В тази връзка беше изложен успешният опит на други организации, изпълняващи проекти в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Това бяха Мирослава Дикова от Българско дружество за защита на птиците, която обобщи добрите практики по отношение на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, като след нея се включи Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани“ с представянето на проект „Прозрачни планини“.

Конференцията завърши с модерирана дискусия, чрез която присъстващите изразиха и аргументираха своите мнения и препоръки относно възможностите, сценариите и следващите стъпки при управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни.

 

Финален доклад по проект "Управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни":

НАТУРА 2000. Управление. Финансиране. Ползване. Възможности.

 

Презентации от Националната конференция: