Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Образователни инициативи по проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега – Осинови река”

22 октомври, 2015

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в сътрудничество с циментов завод “Златна Панега Цимент” АД стартира провеждане на поредица образователни инициативи с цел повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия.

Целевата група на инициативите са учениците от ОУ „Любен Каравелов“, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево.

В хода на първата образователна инициатива на 4 юни 2015 г. са посетени карстов извор „Глава Панега“ и ВЕЦ „Румянцево“. Учениците имаха възможността да се запознаят с измененията на речното корито на р. Златна Панега, настъпили в резултат от антропогенната дейност. Проведени бяха експедиция, включваща обход на бентовете, праговете и рибните проходи, и беседи с учениците с цел повишаване на екологичната култура и отговорност от най-ранна възраст.

Втората образователна инициатива се проведе на 16 октомври 2015 г. Мрежата от екологични клубове в региона беше разширена с учредяването на ученически екоклуб в ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево. В хода на събитието е прожектиран кратък екологичен филм, представящ идеята на проекта под надслов „Да осиновим река Златна Панега”. Позиционирано е Дърво на идеите, чрез което учениците от новоучредения клуб ще имат възможност да споделят своите идеи за опазване на реката. На събитието присъстваха и членове от учредения през декември 2014 г. екологичен клуб към ОУ „Любен Каравелов”, с. Златна Панега, които споделиха опита от досегашните си дейности за опазване на биологичното разнообразие по поречието на река Златна Панега.