Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


България е в крак с Европeйските политики за екологично образование и образование за НАТУРА 2000

6 февруари, 2009

28 – 29 Май 2009г.,София. На 28-29 Май 2009 в парк хотел Москва, София, се проведе Национална кръгла маса „Образование за НАТУРА 2000” с участието на представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката; Министерство на земеделието; Държавните агенции по горите; експерти от Великобритания, Италия и Северна Ирландия, учители и университетски преподаватели по природни науки, БАН и представители на ученически младежки и неправителствени природозащитни организации.


Целта на кръглата маса беше да се постави началото на публична дискусия темата за включване на европейската мрежа НАТУРА 2000 в българската образователна система.

По време на кръглата маса се обсъдиха следните теми:

Цели на една бъдеща национална програма за образование за НАТУРА 2000. Определяне на потенциални заинтересовани страни и подходи за тяхното включване.
Изясняване на нуждата от комуникация за НАТУРА 2000 и съответно съдържанието на една бъдеща Концепция за комуникация за НАТУРА 2000.
Преглед на конкретни практики български и такива от ЕС, които да се въведат в едно бъдещо учебно помагало.
Предложения за гражданско участие на местните общности в управлението на зоните от НАТУРА 2000.


Националната кръгла маса завърши на 29.05.2009 с посещение на участниците в две зони в НАТУРА 2000 непосредствено до София – Драгоман и Раяновци – където се демонстрираха практики и методи за въвличане на деца и младежи от различни възрастови групи в конкретни природозащитни дейности на терен.
Националната кръгла маса се проведе в рамките на проект „Образование за Натура 2000” - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България, финансиран от Фонд за подкрепа на НПО в България, част от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът се реализира от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. БДЗП е водещ авторитет е в областта на опазването и информацията за птиците и природата в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.


За контакти и повече информация по проекта:
Веселин Дробенов
тел./факс: 02 983 5217,
e-mail: rec-bulgaria@rec.org;
www.rec.bg , www.rec.org

В прикачените файлове ще намерите презентациите на българските и чуждестранни експерти участвали в Кръглата маса.

Round Table N2000 experts.zip

Round Table Presentations.zip

Round Table N2K_29 May 2009.zip

Excursion Dragoman_Bezden_29 May 2009.zip