Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Нов проект „Осогово, Огражден и Беласица за деца” финансиран от Фонда на Мицубиши за Европа и Африка

25 юни, 2009

Този проект е създаден, като продължение на проект „Западна Стара планина за деца” реализиран от РЕЦ в периода ноември 2007 – ноември 2008. Поставената цел за създаване на запазена марка на учебно помагалото „[регион] за деца” ще бъде доразвита в настоящия проект. „Опазването на природното ранообразие около нас е наша грижа” е посланието, което запазената марка ще популяризира най-вече в изостаналите икономически, но богати на природни дадености погранични райони. Прилагането на резултатите от предишния проект в района на планините Осогово, Огражден и Беласица е амбициозната задача която си поставя настоящият проект.
Планините Осогово, Огражден и Беласица са разположени в югозападна България по протежение на границата с Република Македония. В социално-икономически аспект, това е типичен селски регион, класифициран като слабо развит, маргинален в икономически и социален аспект. Характеризира се с едно от най-високите нива на обезлюдяване и застаряващо население в България. В същото време региона е от голяма важност за запазването на консервационно значими видове и местообитания. Понастоящем са приключили две процедури – определянето на трите планини като зони от европейската мрежа НАТУРА 2000 и обявяването в средата на 2008 г. на природният парк „Беласица”. Този процес беше свързан със събирането на необходимата научна информация, срещи и консултации с местното население и институции. Територията покрива изискванията на UNESCO за геоложка значимост и включва зони категоризирани като важни местообитания. Това е един от главните региони от инициативата „Зеления пояс” на IUCN на Балканите. Дължината на Зеления пояс е 6`800 км и прекосява 22 страни и представлява „мост” между граничните територии в Европа, изкуствено разделени в миналото от „Желязната завеса”.
Цели на проекта
1. Дългосрочна цел: Да се създаде местна подкрепа за опазване и устойчиво ползване на биоразнообразието в малки населени места около защитени територии и трансгранични райони.
2. Специфични цели:
- Въвеждане на марка „[Регион] за деца”. и стратегията за образование за природата и опазването на биологичното разнообразие, чрез прилагане на изготвения в Западна Стара планина модел на образователна програма в нов транс-граничен регион – Осогово, Огражден и Белесица.
- Въвеждане и проследяване качеството и приложимостта на помагалото "Западна Стара планина за деца” и мониторинг върху процеса на прилагането му в региона на Западна Стара планина.
- Създаване и укрепване на необходимите предпоставки за въвеждане на модела в Република Македония.
Целеви групи
Настоящият проект ще покрие училища и училищни преподаватели от 7 български общини - Кюстендил, Невестино, Бобошево, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни и Петрич. Териториире на тези общини включват части от горепосочените планини. Дейностите в Република Македония, ще бъдат насочени основно към училищата в община Делчево.
Дейности
- Провеждане на оценка на нуждите в 30 основни училища от новия регион по проекта;
- Подготовка на учебна програма и изработване на учебно помагало за извънкласно образование „Осогово, Огражден и Беласица за деца”, като част от стратегията за запазена марка „[Регион] за деца”;
- Провеждане на работна среща с учителите включени в проекта за разработване на индивидуални учебни планове и методологията представена в програмата и помагалото.
- Пилотно изпробване на обучителната програма в 8 училища от региона;
- Публикуване и разпространение на учебното помагало;
- Осъществяване на обмен между ученици регионите на Осогово и Беласица;
- Подпомагане въвеждането и мониториг на процеса по прилагане на учебното помагало в Западна Стара Планина;
- Обмен на опит между учителите от региона, а така също и между учители от България и Македония. Провеждане на съвместна работна среща за обмен на опит;
- Популяризиране и разпространение на материалите между училищата и други заинтересовани страни и медии.
- Подобряване и ревизиране на стратегията за популяризиране на запазената марка на образователната програма „[Регион] за деца”.
- Популяризиране на проекта на местно и национлано ниво.
- Популяризиране на проекта на местно и национлано ниво.
- Проектът се изпълнява в партньорство с Българска Фондация Биоразнообрази (БФБ). БФБ е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и работи за изпълнението на инициативата Европейски зелен пояс в България.
- През последните 3 години ББФ е изпълнява различни проекти за опазване на околната среда в пограничните региони на България със Сърбия, Македония, Гърция и Турция.
За контакти и повече информация по проекта можете да се обърнете към:

Веселин Дробенов
Адрес: ул. "Цар Симеон" 42, вх. A, ап. 2, 1202 София
Тел./Факс: 02 983 5217
vdrobenov@rec.org

Osogovo, Belasica, Ograjden for kids

Vaprosnik Osogovo, Belasica, Ograjden for kids