Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проекти


Образование за НАТУРА 2000 - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България

Образование за НАТУРА 2000 - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България

март, 2009 -
проект „Образование за НАТУРА 2000”- въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България, финансиран от Фонда за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004-2009г , на стойност 101 241,50 €. Проектът се реализира в партньорство с Българско Дружество за Защита на птиците – Бърдлайф България, с продължителност 18 месеца.

Подпомагане на процеса по прегледа и изработване на Общински Програми за Околна Среда за общините Смолян и Лъки

Подпомагане на процеса по прегледа и изработване на Общински Програми за Околна Среда за общините Смолян и Лъки

март, 2009 -

Проект Подпомагане на процеса по прегледа и изработване на Общински Програми за Околна Среда за общините Смолян и Лъки финансиран от ГЕФ цели глобалното опазване на значимото биоразнообразие в Източните и Западни Родопи.


Създаване и устойчиво уравление на трансгранични екологични мрежи между България и Гърция

Създаване и устойчиво уравление на трансгранични екологични мрежи между България и Гърция

юни, 2007 -

Проектът „Популяризиране на дейностите по опазване на природата и устойчивото развитие на границата между България и Гърция – техническа помощ за изграждане на трансгранични еко-мрежи”  е съвместна инициатива на Програма ФАР Europe Aid /122 632/D/SER/BG, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и горите на Република България. Дейностите по проекта се реализират от Международен консорциум от водещи компании, с богат опит в областта на екологията, биоразнообразието, трансграничните проекти с участието на белгийската компани «АГРЕСО”, Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа и консултанска група “Дикон”.


Съдействие за прилагане на националното законодателство и Националната програма за управление на отпадъците в България – втори етап

Съдействие за прилагане на националното законодателство и Националната програма за управление на отпадъците в България – втори етап

май, 2006 -
проектът „Съдействие по прилагане на новото законодателство и Националната програма за управление на отпадъците в България” е финансиран от Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и Японския специален фонд (Japan Special Fund) и изпълняван от РЕЦ за ЦИЕ - клон България.

Партньорство за екологично чисти горива и превозни средства в Централна и Източна Европа и Турция

Партньорство за екологично чисти горива и превозни средства в Централна и Източна Европа и Турция

март, 2006 -
Проектът има за цел да подпомогне разработването и прилагането на национални политики за подобряване качеството на горивата чрез обмяна на опит между законодателната власт, експерти от бизнеса и други заинтересовани страни.

<<  <  Page 3 of 3