Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проект "Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR"


Проект "Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR"
Продължителност: 29 юни, 2014 -
Тематична област: Bioraznoobrazie  Upravlenie Na Okolnata Sreda  Upravlenie Na Vodite 

Проектът „Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR” е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) 

 

Продължителността на проекта е 11 месеца – от 15 май 2015 г. до 30 април 2016 г. Той се осъществява на територията на 2 басейнови дирекции – БД Източен Беломорски район и БД Западен Беломорски район.

Целта на проекта е да се анализират комбинираното въздействие на добива на водна енергия върху речните екосистеми и да се разработи методология за класифициране на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ.


описание

Проект „Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – ANCHOR” е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономичексо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014).

Основната цел на проекта е да анализира комбинираното въздействие от ВЕЦ върху речните екосистеми и да предложи методика за класифициране на речни участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ.

Проектът допринася към постигането на Приоритет 1: Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси от Програма BG02, съ-финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП.

Оценката на комплексното въздействие от ВЕЦ допринася към прилагането в България на връзката вода-енергия-храна, която се намира във фокуса на съвременните глобални политики за устойчиво развитие. 

Бенефициент по проекта е Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България.

Партньори: 

  • Басейнова дирекция Източен Беломорски район - Пловдив
  • Басейнова дирекция Западен Беломорски район - Благоевград
  • Норвежки институт за изследване на водата - Норвегия


Общият бюджет е в размер на 427 351 лв.

дейности

Дейности по проекта:

Дейност 1: Проучване на комбинираното въздействие на водноелектрически централи върху речните екосистеми, въз основа на съществуващите данни и изследвания;

Дейност 2: Анализ на най-добрите практики на ЕС и ЕИП за оценка на потенциала на водната енергия и методологии за класификация на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ;

Дейност 3: Трансфер на познание;

Дейност 4: Разработване на Национална методология за оценка на водната енергия, въз основа на подхода на ICPDR;

Дейност 5: Тестване на методологията и критериите за оценка в БД ИБР и БД ЗБР;

Дейност 6: Консултация със заинтересованите страни и интегриране в ПУРБ;

Дейност 7: Управление на проекта и контрол на качеството.

постижения

новини/ събития

На 12 май 2016 г. се състоя работна среща със заинтересованите страни, организирана в рамките на проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.

На работната среща присъстваха представители на Норвежкия институт за изследване на водата (Norwegian Institute for Water Research - NIVA), които запознаха участниците с опита и добрите практики на Норвегия в сферата на ВЕЦ. Представени бяха и резултатите от проектa, постигнати до момента, като същевременно беше обсъдено предложението за методология и критерии за оценка на речните участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ.

Предложенията, получени в резултат от работната среща, ще бъдат отразени в обсъжданите документи, както и при тяхното бъдещо интегриране в плановете за управление на речните басейни.

документи

Презентации от работна среща на заинтересованите страни (12 май 2016 г.):