Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Образование за НАТУРА 2000 - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България


Образование за НАТУРА 2000 - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България
Продължителност: 30 март, 2009 -
Тематична област: Bioraznoobrazie  Obrazovatelni Posobiya 

Главната цел на проекта е да подпомогне учителите от местните общности в предаването на знания на учениците за смисъла и ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България.


Специфичните цели към проекта са:
- Предоставяне на допълнителна информация на учителите за работа с теми свързани с мрежата НАТУРА 2000.
- Споделяне на добри практики с опита на ЕС в сферата на образование за опазване на околната среда и по-специално за НАТУРА 2000
- Въвеждане на свободно избираема подготовка за учениците, която да изучава/предава смисъла и значението на зоните в НАТУРА 2000
- Насърчаване на местни заинтересовани групи да използват и управляват възможностите в районите влизащи в мрежата на НАТУРА 2000.

описание

Помагалото „Натура 2000” в образованието” е създадено от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ – България), и Българското дружество за защита на птиците – „Бърдлайф” България (БДЗП), в сътрудничество с учители и експерти от България. Пакетът на помагалото включва: Наръчник за учители, полеви дневник за извършени наблюдения и CD-ROM с материали от помагалото. „Натура 2000” в образованието” е предназна- чено за нуждите на българските училища и се разпространява безплатно. 
Автори: Татяна Митева, Ирина Матеева, Анна Станева, Николай Симов 
Адаптация на текст: Веселин Дробенов 
Редактор на български: Мария Кашерова 
Коректура: Мария Кашерова 
Илюстрации: Албена Йорданова 
В изданието са използвани снимки от архивите на: РЕЦ за ЦИЕ – България, БДЗП – Бърдлайф България 
Дизайн и схеми: Бистра Мъсева 
Мениджър на проекта: Веселин Дробенов 
Печат: DEDRAX, България 
Благодарности към учителите Виолета Младенова, Галина Искрева, Елка Данева, Елена Алексо- ва, Йонка Петрова, Мария Петрова, Меджнун Адемов, Нанка Попова, Пенка Димчева, Руска Карлева, Соня Дойчева, инж. Стефка Цекова и Таня Гърчева за приноса им към това издание чрез изпробване на предложените занятия с ученици и ценните им мнения и предложения. 
© Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България 
ISBN: 978-954-9867-06-0 
При издаването на помагалото е използвана рециклирана хартия, маркирана с еко- маркировката на Европейския съюз.

дейности

1. Преглед и анализ на ЕС практики свързани с образование за НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието. Беше създаден доклад „Насоки за развитие на образованието за НАТУРА 2000 и устойчиво местно развитие”, който съдържа препоръки и три годишен план за действие. Беше организирана национална кръгла маса на тема „Образование за НАТУРА 2000” (предвидени са поне 100 участника).

2. Оценка на нуждите на образователните институции (училища, общини) за подкрепа на развитието на екологични програми в териториите попадащи в НАТУРА 2000.

• Беше изработен подробен доклад за оценка на нуждите от образование за НАТУРА 2000 в България;
• Беше дефинирана рамка за изработване на образователна програма за НАТУРА 2000 за гимназиалните класове на национално ниво;
• Бяха определени критерии за подбор и спрямо тях бяха изберани 5 училища, в които помагалото бе въведено и изпробвано;
• Бе подбран подход за изработване и апробация на учебното помагало;

 

3. Изготвяне на „Национална концепция за интерпретация и комуникация на НАТУРА 2000”.Изработване на предложение за „флагови видове” на всички 214 зони в НАТУРА 2000 в България и включването им в информационната кампания по проекта. Създаване на интернет страници и информационни материали представящи зоните в България.

4. Разработване на учебно помагало с информация за зоните по НАТУРА 2000, което да се използва в часовете по свободно избираема подготовка в горен курс (8-12 клас). Помагалото бе отпечатано в тираж 260 броя и 100 броя за преиздаване на помагало „Западна Стара планина за деца”.

5. Апробация на помагалото за горен курс в 15 училища от България попадащи на територии от НАТУРА 2000. Проведе се обучение на 15 учителя от пилотните училища в прилагането на образователната програма включена в помагалото както и четиридневно национално зелено училище за 50 деца от целевите региони.

6. Обучение на 150 учители от 100 училища за възможностите за ползване на учебните помагала и запознаване с методиката на прилагането им.

7. Разпространение на учебното помагало - НАТУРА 2000, предназначено за горен курс на образование и на „Западна Стара планина за деца” - за средния курс, сред училищата в пилотните общини и издаване на информационни материали за проекта. Учебните помагала бяха  разпространени до 150 учителя от целевите региони и до 100 участника в националната кръгла маса.

8. Организиране и провеждане на местни дискусионни форуми за НАТУРА 2000 в 5 общини от целевите региони. Бяха изработени 5 програми за местни инициативи относно НАТУРА 2000 и същите бяха предложени за включване в Общинските програми за околна среда и плановете за управление на съответните зони.

9. Изработване и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 в училищата и общините в 5 области на страната. Предвиждена бе информационна обиколка за журналисти в регионите по проекта и провеждането на 5 дни на НАТУРА 2000 в пилотните училища. Бяха отпечатани и рекламни материали за събитията.

 

Дейности по проекта бяха реализирани в регионите: Западна Стара планина – Берковица и Белоградчик; Дунавски район - Свищов и Белене; Западни и Централни Родопи - Смолян и Лъки; Черноморски район и Добруджа – Каварна и Провадия.

Основна целева група на проекта са учениците и учителите, преподаващи в горен и среден курс в училищата.