Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”


Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Продължителност: 10 юни, 2014 -
Тематична област: Bioraznoobrazie  Obrazovatelni Posobiya  Upravlenie Na Vodite 

Стартира проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Бенефициент на проекта е Регионален екологичен център за централна и Източна Европа – клон България, с партньори Златна Панега Цимент АД, Регионален исторически музей, Професионална гимназия за селско стопанство „Сергей Румянцев“ и Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия. Предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  20 804 евро, а общата стойност на проекта възлиза на 21 702 евро.

Проектът „Осинови река” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информция за програмата можете да получите на  http://eeagrants.org/

 


описание

Основната цел на проекта е създаване на пилотна образователна програма и повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия чрез включването на ученици в доброволен мониторинг и опазващи дейности, използването на нови форми на сътрудничество на местно равнище ( в частност Меморандум за сътрудничество, подписан между РЕЦ за ЦИЕ – Клон България, Златна Панега Цимент АД, местната власт, образователни институции и музеи, неправителствени организации и др.).

В резултат на този проект се очаква да се постигне сериозно въздействие на местно и национално равнище по въпросите за опазване на околната среда и биоразнообразието. Образователната програма, разранотена по време на проекта, пилотният мониторинг и събиране на данни ще могат бъдат лесно приложени във всеки друг район - езеро, река, гора.

Ще бъдат създадени добри  отношения между партньорите по проекта и организациите от Исландия и България. Те ще доведат до нови съвместни инициативи за преследването и постигането на основните цели на ЕИП, за да се намалят различията между страните донори и страните бенефициенти, когато става въпрос за защита на околната среда, подобряване на социалния статус и по-силно гражданско общество.

Резултатите от проекта не само ще са в полза на целевите групи - ученици и млади хора, но и за обществото като цяло и ще имат значителен ефект на национално равнище с много инициативи, които да следват този пример.

Мястото на изпълнение на дейностите е поречието на Река Златна Панега, между гр. Луковит и с. Златна Панега.

Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца. В хода на изпълнението на проекта ще се провеждат публични мероприятия за запознаване на обществеността с напредъка по проекта и постигнатите резултати.

 

дейности

В рамките на проекта ще бъдат осъществени следните дейности:

1. Анализ на добрите практики и кампании за повишаване на осведомеността за осиновяване на реки в Исландия, България и ЕС;

2. Разработване и адаптиране на образователна програма за опазване на околната среда и методология за мониторинг на види и биологично разнообразие;

3. Обучение на учители и ученици да мониторинг на биоразнообразието и качеството на водата;

4. Осинови река - дейности по мониторинг на биологичното разнообразие и качеството на водите на река Златна Панега;

5. Кампании за повишаване на информираността относно опазване на околната среда.

 

постижения

Очаквайте скоро

документи

Очаквайте скоро